Przejdź do treści
Mediator Sylwia Jakoby-Binkowska » Blog o mediacji » Koszty mediacji – cennik mediatora

Koszty mediacji – cennik mediatora

Rozważając mediację jako sposób rozwiązania konfliktu, jednym z kluczowych aspektów, który może pojawić się na etapie decyzyjnym, są koszty związane z tym procesem. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po cenniku mediatora, skupiając się na mediacjach sądowych oraz umownych, abyście mogli dokładnie zaplanować swoje finanse.

Cennik mediacji sądowych

Opłaty za mediację cywilną sądową różnią się w zależności od charakteru sprawy. W przypadkach dotyczących praw majątkowych, stawka wynagrodzenia mediatora to 1% wartości przedmiotu sporu, tzw. WPS, przy czym minimalna kwota to 150 zł, a maksymalna – 2000 zł za kompletny proces mediacji.

Dla spraw majątkowych, gdzie nie można określić wartości przedmiotu sporu, oraz dla kwestii niemajątkowych, opłata za pierwszą sesję mediacji wynosi 150 zł. Każda następna sesja jest wyceniana na 100 zł, nie przekraczając łącznie 450 zł za całość postępowania mediacyjnego.

Dodatkowo dochodzą koszty związane z organizacją mediacji, takie jak zwrot za dojazdy mediatora, wynajem miejsca spotkań do 70 zł za sesję oraz opłaty pocztowe do 30 zł.

Zazwyczaj koszty postępowania mediacyjnego są dzielone po równo między strony, chyba że zdecydują one inaczej.

Mediatorzy, którzy są płatnikami VAT, do wskazanych sum doliczają odpowiedni podatek (obecnie 23%). Warto zaznaczyć, że wynik mediacji (rozwiązanie sporu) nie wpływa na wysokość wynagrodzenia mediatora. Zgodnie z przepisami, opłaty za mediację są pobierane od stron przed rozpoczęciem procesu, przy czym mediator wystawia rachunek, fakturę lub paragon jako potwierdzenie.

W sytuacji, gdy jedna ze stron znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej, ma możliwość złożenia wniosku do sądu o zwolnienie z opłat za postępowanie mediacyjne, co, oczywiście, musi być rozpatrzone przez sąd.

Zwolnienie z kosztów mediacji

Istnieją okoliczności, w których osoba biorąca udział w mediacji sądowej może być zwolniona z pokrywania związanych z nią kosztów. Do sytuacji takich należą:

  1. Procesy karne oraz sprawy z udziałem niepełnoletnich.
  2. Przypadki, gdy strona automatycznie kwalifikuje się do zwolnienia z opłat sądowych, na przykład w kwestiach alimentacyjnych.
  3. Sytuacje, gdzie strona otrzymała całkowite zwolnienie z kosztów sądowych.
  4. Okoliczności, w których strona została częściowo zwolniona z kosztów, w tym z tych dotyczących mediacji.
  5. Sprawy, w których mediator zdecydował się na przeprowadzenie mediacji bez wynagrodzenia, co skutkuje przejęciem kosztów przez Skarb Państwa.

W kontekście mediacji prywatnych, zwolnienie z kosztów może mieć miejsce w ośrodkach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, jeżeli strona spełnia określone kryteria kwalifikacyjne do otrzymania takiej formy wsparcia.

Zwrot opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody

Gdy strony dojdą do porozumienia przed mediatorem, sąd dokonuje zwrotu opłat sądowych w następujący sposób:

  • W sytuacji, gdy ugoda zostanie osiągnięta przed pierwszą rozprawą w sądzie pierwszej instancji, strona odzyskuje całą kwotę opłaty wniesionej za pozew lub wniosek inicjujący postępowanie, a także za zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty.
  • Jeśli ugoda przed mediatorem zostanie zawarta już po rozpoczęciu rozprawy sądowej, strona ma prawo do zwrotu 75% opłaty wpłaconej za pozew lub inicjujące pismo oraz zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty.

W obu przypadkach z ww. opłat sąd potrąca jedynie 30 zł jako opłatę bazową.

Dodatkowo, jeśli strona zainicjowała proces sądowy po udziale w mediacji umownej, opłata za pozew zostaje zredukowana o dwie trzecie, ale nie więcej niż o 400 zł.

Cennik mediacji umownych

Koszt mediacji umownej, często nazywanej również mediacją prywatną, jest elementem, który potencjalni uczestnicy tego procesu powinni dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji. W przeciwieństwie do mediacji sądowej, gdzie stawki są regulowane przez odpowiednie rozporządzenia, koszty mediacji umownej zależą od indywidualnego cennika mediatora.

Indywidualne ustalanie opłat

W mediacji prywatnej, mediator i strony negocjują warunki finansowe na samym początku współpracy. Opłaty mogą być ustalane na podstawie różnych kryteriów, takich jak złożoność sprawy, przewidywana liczba spotkań, czy specjalizacja mediatora w danej dziedzinie. To elastyczne podejście pozwala na dostosowanie kosztów mediacji do możliwości finansowych stron oraz specyfiki konfliktu.

Co wpływa na koszt mediacji umownej?

Złożoność sprawy: Bardziej skomplikowane przypadki mogą wymagać większej liczby godzin pracy mediatora, co przekłada się na wyższe koszty.

Specjalizacja mediatora: Eksperci w wąskich dziedzinach prawa lub konfliktu mogą pobierać wyższe stawki za postępowanie mediacyjne.

Liczba spotkań: Koszt całkowity może zależeć od liczby potrzebnych spotkań do osiągnięcia porozumienia.

Dodatkowe koszty: Mogą pojawić się dodatkowe opłaty, takie jak koszty wynajmu pomieszczeń, dojazdów mediatora, czy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia sesji mediacyjnej.

Przykładowe struktury opłat – cennik mediacji

Mediatorzy często oferują różne modele rozliczeń:

Opłata stała (ryczałt): Jednorazowa opłata obejmująca cały proces mediacji, niezależnie od liczby spotkań.

Opłata za godzinę: Strony płacą za każdą godzinę pracy mediatora, co pozwala na elastyczne dostosowanie zakresu usług.

Opłata wstępna:Niewielka opłata pobierana na początku współpracy, pokrywająca koszty organizacyjne i pierwszą konsultację.

Podsumowanie

Decydując się na mediację, ważne jest, aby na samym początku jasno ustalić zasady współpracy finansowej z mediatorem. Zapewni to przejrzystość kosztów i pomoże uniknąć nieporozumień w trakcie procesu. Wybór mediacji prywatnej daje stronie konfliktu większą kontrolę nad procesem i może przyczynić się do szybszego osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania, warto więc dokładnie rozważyć tę opcję.

Korzyści finansowe z ugody mediacyjnej

Ugoda mediacyjna może przynieść znaczne korzyści finansowe, takie jak zwrot całości lub części opłat sądowych, w zależności od momentu zawarcia ugody.

Zrozumienie cennika mediatora jest kluczowe dla dokładnego zaplanowania kosztów związanych z mediacją. Transparentność opłat pozwala na podjęcie świadomej decyzji o wyborze tej formy rozwiązania konfliktu, mając na uwadze potencjalne korzyści finansowe i proceduralne.

Jeśli szukasz mediatora zapraszam do odwiedzenia strony mojej Kancelarii Mediacyjnej.

Dodaj komentarz