Przejdź do treści

Mediacje administracyjne

Mediator Sylwia Jakoby-Binkowska » Mediacje administracyjne
Mediacje Administracyjne

Na czym polega mediacja w sprawach administracyjnych

Mediacje administracyjne to specyficzny proces rozwiązywania sporów, który różni się od mediacji cywilnych. Celem mediacji administracyjnych jest porozumienie, które obie Strony mogą zaakceptować, umożliwiające organom administracji publicznej wydanie decyzji niepodlegającej dalszemu zaskarżeniu.

Zasady mediacji administracyjnej

Przeprowadzenie mediacji administracyjnej jest procesem dobrowolnym i poufnym, mającym na celu rozwiązanie sporu między Stronami mediacji przy udziale neutralnego mediatora. Kluczową zasadą jest dobrowolność uczestnictwa w mediacji, co oznacza, że wszystkie Strony muszą wyrazić zgodę na udział w procesie. Ważnym aspektem jest neutralność i bezstronność mediatora, który nie może mieć żadnych osobistych ani finansowych interesów w sprawie. Mediator pomaga Stronom zrozumieć ich potrzeby i interesy, ale nie podejmuje decyzji ani nie narzuca rozwiązań. Proces kończy się, gdy strony osiągną porozumienie, które jest następnie formalizowane w protokole mediacji. W przypadku braku porozumienia, Strony mają prawo powrócić do tradycyjnych środków rozstrzygania sporów. Mediacje administracyjne skupiają się na znalezieniu rozwiązania zgodnego z prawem, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron. W przeciwieństwie do mediacji cywilnych, nie chodzi tu o wzajemne ustępstwa, ale o wypracowanie polubownego rozwiązania.

Uczestnicy mediacji administracyjnych

W mediacjach administracyjnych uczestniczą różne podmioty, zarówno z sektora publicznego, jak i osoby fizyczne czy prawne zainteresowane rozwiązaniem danego sporu. Uczestnicy postępowania to organy prowadzące postępowanie administracyjne, które mogą być reprezentowane przez organy samorządu terytorialnego, takie jak wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast czy starostowie. Ważną rolę odgrywają także organy administracji skarbowej, w tym naczelnicy urzędów skarbowych, którzy mogą uczestniczyć w mediacjach dotyczących sporów podatkowych. W procesie mogą brać udział również jednostki sektora finansów publicznych, na przykład dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do uczestników mediacji administracyjnych zaliczają się również Strony postępowania, czyli osoby fizyczne, przedsiębiorcy czy organizacje. Ich udział jest dobrowolny, a zaangażowanie w proces mediacyjny wymaga akceptacji zasad mediacji, w tym poufności i dobrowolności negocjacji.

Mediacja administracyjna stanowi platformę, dzięki której wszyscy uczestnicy mediacji mają zapewnioną otwartą i konstruktywną komunikację w celu znalezienia rozwiązania, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego.

Mediacje administracyjne – zakres tematyczny

Mediacje administracyjne obejmują szeroki zakres tematyczny, umożliwiając rozwiązanie sprawy konfliktowej w ramach administracji publicznej. Wśród nich znajdują się spory dotyczące wydawania różnego rodzaju pozwoleń, np. pozwolenia na budowę, zezwolenia środowiskowe czy licencje działalności gospodarczej. Innym ważnym obszarem są konflikty związane z obrotem nieruchomościami, w tym spory o granice działek, prawa własności czy użytkowanie wieczyste. Mediacje mogą również dotyczyć spraw podatkowych, gdzie strony starają się rozstrzygnąć różnice opinii odnośnie do zobowiązań podatkowych. Kwestie ubezpieczeń społecznych, takie jak spory o prawo do świadczeń, wysokość składek czy zakres ubezpieczenia, również poddawane są mediacji administracyjnej. Należy podkreślić, że mediator nie wspiera uczestników mediacji w zakresie obowiązującego prawa. Taką rolę pełni Pełnomocnik Strony, którym jest adwokat lub radca prawny, a w spawach podatkowych, najczęściej radca podatkowy.

Korzyści z mediacji administracyjnych

Mediacje administracyjne przynoszą znaczące korzyści, umożliwiając rozwiązanie sporów w sposób efektywny i zgodny z prawem. Jedną z głównych zalet jest szybkość osiągania porozumienia w porównaniu do długotrwałych postępowań sądowych, co oszczędza czas i zasoby Stron. Mediacja zapewnia także poufność, co jest szczególnie ważne w sprawach wrażliwych, pozwalając uczestnikom na otwartą dyskusję bez obawy o publiczne ujawnienie szczegółów sporu. Mediacje administracyjne umożliwiają również uniknięcie negatywnych skutków prawnych, które mogą wyniknąć z formalnych decyzji administracyjnych, oferując rozwiązania, które są korzystne dla obu Stron i nie naruszają obowiązującego porządku prawnego. Dodatkowo, proces mediacji promuje wzajemne zrozumienie i współpracę, co może przyczynić się do poprawy relacji między obywatelami a administracją publiczną. W rezultacie, mediacje administracyjne stanowią cenne narzędzie do osiągania sprawiedliwości administracyjnej, zapewniając efektywne i zgodne z prawem rozwiązanie sprawy.

Jak rozpocząć mediacje administracyjne?

Rozpoczęcie mediacji administracyjnej jest procesem, który wymaga aktywności zarówno ze strony organów administracji, jak i zainteresowanych Stron. Na początku, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek poinformować Strony o możliwości skorzystania z mediacji jako alternatywnej drogi rozwiązania sporu. Zarówno organ, jak i Strona mogą zainicjować postępowanie mediacyjne, wyrażając gotowość do poszukiwania porozumienia poza tradycyjnym postępowaniem.

Mediacja administracyjna może być prowadzona na każdym etapie postępowania, niezależnie od tego, czy jest to etap pierwszej instancji, postępowanie odwoławcze, czy nawet postępowanie nadzwyczajne. Aby zainicjować mediację, jedna ze Stron lub organ musi złożyć wniosek o mediację, wskazując sprawę, którą chciałby rozwiązać w ten sposób. Następnie, organ administracyjny weryfikuje, czy sprawa kwalifikuje się do mediacji i czy obie Strony wyraziły na to zgodę.

Decyzja o skierowaniu sprawy do mediacji jest dobrowolna i wymaga zgody obu Stron sporu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyrażeniu zgody przez Strony, organ administracyjny podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji i wyznacza mediatora, który poprowadzi dalsze postępowanie.

Mediacje administracyjne – korzyści z uczestnictwa w mediacji

Rozpoczęcie mediacji administracyjnej otwiera drogę do konstruktywnego dialogu i poszukiwania rozwiązań, które mogą przynieść korzyści wszystkim zaangażowanym Stronom. Możliwe jest wówczas osiągnięcie porozumienia w sposób szybszy i mniej konfliktowy niż tradycyjne postępowanie administracyjne.

Oferuję także mediacje cywilne, rodzinne, rozwodowe, gospodarcze, pracownicze i szkolne. Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.