Przejdź do treści
Mediator Sylwia Jakoby-Binkowska » Blog o mediacji » Co to jest mediacja –  etapy mediacji

Co to jest mediacja –  etapy mediacji

Mediacja to proces, który staje się coraz bardziej popularnym sposobem na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności angażowania sądów. To podejście opiera się na współpracy, gdzie neutralna osoba trzecia – mediator – pomaga stronom znaleźć wspólne, satysfakcjonujące rozwiązanie. Proces ten jest podzielony na kilka kluczowych etapów, które umożliwiają efektywne i skuteczne porozumienie między stronami. Oto główne etapy mediacji, które każdy uczestnik powinien znać.

Etapy mediacji

W praktyce proces mediacji może być różnie skonstruowany w zależności od podejścia mediatora i specyfiki konfliktu. Jednakże z reguły sesja mediacyjna przebiega według charakterystycznych etapów:

Przygotowanie do mediacji: Wybór mediatora, ustalenie terminu i miejsca mediacji, przygotowanie stron konfliktu do przeprowadzenia mediacji.

Otwarcie mediacji: Mediator informuje o zasadach i przebiegu mediacji oraz jej celach, podkreśla jej dobrowolność i poufność, zwraca uwagę na idee mediacji.

Przedstawienie stanowisk przez strony: Uczestnicy mediacji mają możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia bez przerywania.

Wyjaśnienie problemów: Mediator pomaga stronom zidentyfikować i omówić główne kwestie konfliktu.

Określenie interesów: Ujawnienie rzeczywistych potrzeb, obaw i priorytetów jaka mają wszyscy uczestnicy mediacji.

Poszukiwanie rozwiązań: Wspólne generowanie i omówienie możliwych rozwiązań, bez oceniania ich na tym etapie.

Ocena opcji: Analiza i ocena przedstawionych rozwiązań pod kątem ich wykonalności i akceptowalności dla obu stron oraz ocena szans na to, aby strony zawarły ugodę.

Negocjacje: Bezpośrednia wymiana propozycji i próby dojścia do konsensusu uczestników.

Konsolidacja porozumienia: Ustalenie kwestii porozumienia mediacyjnego i jego warunków.

Redagowanie umowy: Spisanie porozumienia w formie pisemnej.

Zakończenie mediacji: Oficjalne zamknięcie procesu, podpisanie ugody.

Wstępna faza mediacji

Pierwszym krokiem w procesie mediacji jest wstępne spotkanie, podczas którego mediator przedstawia zasady procesu, omawia swoją rolę i podkreśla znaczenie dobrowolności oraz poufności. To etap, na którym strony mają możliwość wyrażenia swoich oczekiwań i obaw związanych z mediacją.

Zebranie informacji

W drugim etapie mediator gromadzi wszystkie niezbędne informacje dotyczące konfliktu. Strony przedstawiają swoje punkty widzenia, opisując przyczyny sporu oraz swoje interesy i potrzeby. To czas na otwartą i szczegółową dyskusję, która pozwala na głębsze zrozumienie problemu.

Identyfikacja problemów i interesów

Trzeci krok to identyfikacja kluczowych problemów i interesów obu stron. Mediator pomaga uczestnikom mediacji określić, co jest dla nich najważniejsze, co pozwala na zdefiniowanie obszarów, w których możliwe jest znalezienie wspólnego gruntu.

Poszukiwanie opcji rozwiązania

Czwarty etap mediacji skupia się na generowaniu możliwych rozwiązań. Strony, z pomocą mediatora, pracują nad różnymi opcjami porozumienia, które mogą zaspokoić potrzeby obu stron. Jest to proces kreatywny, który zachęca do myślenia poza utartymi schematami.

Negocjacje i osiągnięcie porozumienia

Ostatni etap to negocjacje, podczas których strony próbują dojść do konkretnego porozumienia. Mediator wspiera uczestników w komunikacji, pomagając im zrozumieć perspektywy każdej ze stron i zachęcając do kompromisów. Kiedy strony osiągną porozumienie, ustalenia są często podsumowywane w formie pisemnej, co zapewnia jasność i zobowiązuje obie strony do ich przestrzegania.

Przebieg mediacji i wynik mediacji

Mediacja to proces, który oferuje stronom konfliktu platformę do dialogu i wspólnego rozwiązania problemów. Każdy z wymienionych etapów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałego i satysfakcjonującego porozumienia. Dzięki swojej elastyczności i skupieniu na potrzebach obu stron, mediacja stanowi wartościową alternatywę dla tradycyjnych metod rozwiązywania sporów, promując pokojowe i konstruktywne podejście do konfliktów.

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany usługą mediacji zapraszam do odwiedzenia strony mojej Kancelarii Mediacyjnej.

Dodaj komentarz